Presentació Phonos MakerSpace 2019

Per mitjà de tècniques de convolució, permet usar el so d’un micrófono para excitar sonss (samples de discos) de manera similar a com ho faria una reverb. Pots “excitar” la música colpejant o rascant superficies, o usar la veu per “cantar” els samples.

El sistema es comprota com un filtre que evoluciona amb el temps.Permet fer textures, drones, sons percusius,, patrons rítmics o utilitzar-la com una reverb molt peculiar.

Si excites la IR amb un cop sec sorollòs ( un impuls, molt curt temporalment i amb un rang freqüencial ample) reprodueixes el so original de la IR. Colpejant en diferents llocs o amb diferents estris obtents timbres lleugerament diferents.

Es tracta d’una convolució dinàmica. Si el senyal d’entrada es molt fort es pot excitar una IR diferent, amb un timbre diferent, com en un sampler per capes.

L’instrument te uns 30 son d’IRs tipus, però se li poden afegir de nous.  Els sons estan agrupats en presets (grups de 3 sons). Aquí, per exemple, tenim diferents notes de sons de han

Les IR es poden tractar: es poden escurçar, o “secar”, com la cua d’una reverb.

Si l’ excites amb un so continu es genera una textura per la superposició dels espectres de la IR (l’espectre de la IR evoluciona amb el temps).

EN el següent exemple la IR és un so conegut (el so de Windows), que reproduim quan l’excitem amb una palmada. Quan l’excitem continuament obtenim una textura de l’expectre del so.

Si excitem una IR molt curta (per exemple una IR que escurcem en temps real) de forma continua tenim un efecte similar a un vocoder.

Un so amb diversos impulsos provoca una mena de delays. Cada preset te associat un efecte diferent, segons el seu caràcter.

Que passa si la IR és un loop, o un patró rítmic? doncs passa això:

Experiments percutint i cantant

Es pot aplicar un offset a la IR i fer que comenci en qualsevol punt del buffer que el conté. Si el timbre de la IR varia amb el temps podem modificar el timbre de les textures o cops dinàmicament.Los comentarios están cerrados.